2016-Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών-τριων στις στρατιωτικές σχολές ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ? ­ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Απαραίτητες προϋποθέσεις για να καταστεί επεξεργάσιμη η ΑΙΤΗΣΗ ? ­ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του υποψηφίου ως ακολούθως:
α. Η ύπαρξη περιβάλλοντος WINDOWS στον Η/Υ που θα χρησιμοποιήσετε.
β. Η ύπαρξη της εφαρμογής ADOBE READER στον ανωτέρω Η/Υ. (αν έχετε windows 7 θα χρειαστείτε το Adobe Acrobat Reader DC Font Pack (Continuous) εδώ )
γ. Πρώτα από όλα, αποθηκεύετε στον Η/Υ σας την ΑΙΤΗΣΗ ? ­ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του υποψηφίου και στην συνέχεια την ανοίγετε προκειμένου να την συμπληρώσετε.
δ. Ξεκινάτε από την αρχή. Προσοχή διότι αν δεν έχετε συμπληρώσει προηγούμενο πεδίο δεν μπορείτε να συνεχίσετε στο επόμενο.
ε. Στα πεδία όπου απαιτείται συμπλήρωση στοιχείων του υποψηφίου, αυτή πραγματοποιείται με ελληνικά κεφαλαία (όπως αναφέρεται και στις οδηγίες του εν λόγω εντύπου) ενώ στα υπόλοιπα πεδία, επιλέγεται από τον υποψήφιο μέσα από τις επιλογές που ήδη υφίστανται σε κάθε πεδίο ξεχωριστά.

Σύγκριση εισακτέων Στρατιωτικών Σχολών 2015 & 2016
stratos-eis-1516

Κατανομή των εισακτέων στις Σχολές Υπαξιωματικών
stratos-katanomi-kss
ΧΡΟΝΟ?ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙ?Ν ΥΠΟΨΗΦΙ?Ν ΚΑΙ ΣΧΟΛ?Ν
Έλληνες Εσωτερικού
α. Υποβολή Αίτησης-?ικαιολογητικών έως Παρασκευή 20 Μαΐου 2016(Η?ερο?ηνία σφραγίδας ταχυδρο?ικής υπηρεσίας).
β. Έκδοση Κατάστασης Υποψηφίων ?ε Ελλιπή ?ικαιολογητικά έως Τετάρτη 8 Ιουνίου 2016.
γ. Υποβολή Ελλιπών ?ικαιολογητικών έως Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016 (Η?ερο?ηνία σφραγίδας ταχυδρο?ικής υπηρεσίας).
δ. Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συ??ετοχή στις ΠΚΕ καθώς και προγρά??ατος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος ? χρόνος): Παρασκευή 24 Ιουνίου 2016

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙ?Ν
Οι υποψήφιοι -ες έχουν την υποχρέωση να προσκο?ίσουν τις παρακάτω εργαστηριακές εξετάσεις:
α. Γενική αί?ατος, ουρία, σάκχαρο, κρεατινίνη, τρανσα?ινάσες, αι?οσφαιρίνη και γενική ούρων ?ε γνω?άτευση ιατρού (Ν.Π.?.?. ή Ν.Π.Ι.?. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).
β. Ακτινογραφία θώρακα FACE ?ε γνω?άτευση ιατρού (Ν.Π.?.?. ή Ν.Π.Ι.?. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).
γ. Ηλεκτροκαρδιογράφη?α ?ε γνω?άτευση ιατρού (Ν.Π.?.?. ή Ν.Π.?.Ι. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας), στην οποία να αναφέρεται ότι δύναται να συ??ετάσχει σε αθλητικές δοκι?ασίες.
δ. Οφθαλ?ολογική εξέταση ?ε καταγραφή της οπτικής οξύτητας και του βαθ?ού διαθλαστικής ανω?αλίας εκάστου οφθαλ?ού, την ύπαρξη ή ?η δυσχρω?ατοψίας και την ύπαρξη νοσή?ατος ή πάθησης ?ε γνω?άτευση ιατρού (Ν.Π.?.?. ή Ν.Π.Ι.?. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).
ε. ?τορινολαρυγγολογική εξέταση και ακοόγρα??α ?ε γνω?άτευση ιατρού (Ν.Π.?.?. ή Ν.Π.Ι.?. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).
στ. Γυναικολογική εξέταση (?όνο για υποψήφιες) ?ε γνω?άτευση ιατρού (Ν.Π.?.?. ή Ν.Π.Ι.?. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας),

Οι εξετάσεις-γνω?ατεύσεις ?πορούν να διενεργηθούν σε Νοσηλευτικά ιδρύ?ατα Ν.Π.?.?. ή Ν.Π.?.Ι. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας, ?ε την προϋπόθεση να έχουν γίνει από 30 Απρ 2016 και ?εταγενέστερα και να έχουν ευκρινή η?ερο?ηνία και σφραγίδα ιατρού.